УЧРЕДЯВАНЕ

Българска барбекю асоциация е учредена с решение номер 203 на ВОС от 26.06.2014 г.

Асоциацията е учредена по ЗЮЛНЦ и е вписана в регистрите на ФО при ВОС.

Българска барбекю асоциация е сдружение с нестопанска цел.
Българска барбекю асоциацияУчредяванеЛицаМисияУставБюлетинОтчети