УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“, / наричано по-долу за краткост – „СДРУЖЕНИЕТО”/ е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

(2) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ e доброволно сдружение на физически лица, което оказва подкрепа на български компании, обществени организации и физически лица в тяхната дейност в областта на професионалните обучения за повишаване на компетентности, пазарните изследвания, изработването на бизнес стратегии и планове, и цялостната им делова активност, както и в организирането на обществени, културни, търговски, кулинарни и делови събития за развитие на добрите бизнес практики и за запазването на българската култура и кулинарните традиции.

(3) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ е независимо, неполитическо, доброволно сдружение с нестопанска цел и осъществява дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА. Дейността се осъществява чрез развитието и утвърждаването на духовните, културни и бизнес ценности на гражданското общество за устойчиво развитие на същото.

(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията й.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.2 (1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“.

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

(3) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ е със седалище в гр. Варна и адрес на управление: бул.”Сливница” № 45, ет. 4.


III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 (1) Основните цели на Сдружението са:

1. Да оказва подкрепа на български компании, обществени и административни организации и физически лица в тяхната основна дейност в областта на кулинарното изкуство;
2. Да извършва изследвания на различни пазарни сегменти и бизнес отношенията между компаниите на територията на страната, с което да подпомага както тяхното развитие, така и комуникацията между самите компании в страната, компаниите и чуждестранни партньори, компаниите и институции в страната и чужбина в областта на кулинарното изкуство;
3. Да разработва бизнес стратегии и планове за развитие на отделни компании, обществени и административни организации, отрасли и региони, с което да подпомага развитието на същите в областта на кулинарното изкуство.
4. Да организира и провежда професионални обучения за повишаване на компетентности в областта на кулинарното изкуство;
5. Да организира и провежда различни по своя характер събития и форуми като семинари, конгреси, изложения, фестивали и други, за подпомагането на културното и икономическото сътрудничество между организации и институции в страната и чужбина в областта на кулинарното изкуство;
6. Опазване на културно-историческото и етнографско наследство в областта на кулинарното изкуство;
7. Подпомагане внедряването и развитието на новите технологии в областта на кулинарното изкуство;
8. Осъществяване на научна дейност и подпомагане на млади специалисти в областта на кулинарното изкуство;
9. Подпомагане на българското образование, българските детски градини и други образователни институции в областта на кулинарното изкуство;
10. Осигуряване на обществено достъпна информация в България и в Европейския съюз за привличане на внимание и решаване на посочените в горните точки проблеми на обществото.

Чл.4 (1) Сдружението има за предмет на дейност:
1. Пряко взаимодействие с български и чужди компании, физически лица и обществени и административни организации;
2. Използване на всички постижения в областта на развитие на най-добрите съвременни практики за проучване, анализ и прилагане на информацията в практиката;
3. Установяване, поддържане и развитие на партньорски отношения с аналогични организации в страната и чужбина, общински, държавни и административни структури на Европейски ясъюз;
4. Подпомагане консултативно, научно – методически български и чужди компании и обществени и административни организации;
5. Организира и извършва законосъобразни стопански дейности, свързани с постигане основните цели на Сдружението, като: рекламна дейност и управление на собственото имущество;
6. Изготвяне, съгласуване, осъществяване и/или финансиране на общественополезни проекти и модели за развитието и утвърждаването на кулинарното изкуство;
7. Осъществяване на научни изследвания и проучвания с цел откриване, запазване и популяризиране на традиционни рецепти в областта на кулинарното изкуство;
8. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;

(2)В съответствие с целите си Сдружението:

1. Организира и осигурява финансирне чрез разработването и осъществяването на различни проекти, допринасящи за осъществяването на неговите цели самостоятелно или съвместно с други правителствени или неправителствени организации и институции;
2. Организира и финансира кампании с цел популяризиране на целите, заложени в устава на Сдружението и привличане на общественото внимание върху актуални проблеми в областта на кулинарното изкуство;
3. Кандидатства за участие, с цел осигуряване финансиране и осъществяване на поставените цели в различни проекти, финансирани от бюджети на Европейски съюз, от бюджети на Държавата, общините или други международни организации;
4. Установява контакти и връзки, обменя информация със сродни организации в страната и в чужбина;
5. Създава различни фондове /чрез набиране на парични средства, дарения в имущество и др./ за проекти за подпомагане на социално слабите, инвалидите, жертвите на домашно насилие и други нуждаещи се лица;
6. Организира провеждането на конкурси за кандидатстване по различни проекти на Сдружението или чрез Сдружението.

(2) Дейността на Сдружението не може да бъде свързано с политически цели, ангажиращи го във водене на пропаганда и агитация или предизборни кампании в полза на политически партии и движения, както и с религиозни цели.

Чл.5 Сдружението се самоиздържа. Не формира и не разпределя печалби.

Чл.6 Дейността на Сдружението се осъществява въз основа на действащото законодателство, настоящия Устав и решенията на Общото събрание.

Чл.7 (1) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“, съвместно и в сътрудничестнво с Държавата и общините подкрепя, развива и популяризира развитие на най-добрите съвременни практики за проучване, анализ и прилагане на информацията в практиката, като фактор за развитие в следните дейности:

1. Откриване на потенциала на компаниите и обществените организации и подпомагане на тяхното развитие в практиката в областта на кулинарното изкуство;
2. Обучение на представители на компаниите, обществените организации и физически лица в областта на кулинарното изкуство;

Чл.8 (1) Подготвя и организира съвместно със своите членове участието в мероприятия и форуми на национално и международно ниво.


IV. СРОК

Чл.10 Сдружението “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ не е ограничено със срок.


V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.11 (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да са дееспособни физически лица съгласно българското законодателство, юридически лица и еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
Чл.12 (1) Членовете се приемат от Управителния съвет, въз основа на писмено заявление, подадено до Председателя на Управителния съвет, с което кандидата деклаира, че приема целите и Устава на Сдружението.

(2) Кандидатите представят с молбата си до Председателя на Управителния съвет копие от актуално състояние за юридическите лица и едноличните търговци и копие от лична карта за физическите лица.

(3) Председателят внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Чл.13 Членовете на Сдружението имат право:
1. Да участват в дейността и управлението на Сдружението.
2. Да избират ръководните органи на Сдружението.
3. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението.
4. Да се ползват от имуществото на Сдружението и резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.

Чл.14 Членовете на Сдружението имат задължения:
1. Да спазват Устава на Сдружението и решенията на Общото събрание и Председателя.
2. Активно да съдейства за постигане целите на Сдружението.
3. Да внасят редовно определения членски внос.
4. Да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на Устава.

Чл.15 Членството в Сдружението се прекратява при:
1. Заличаване, сливане или вливане на юридическото лице.
2. Едностранно писмено заявление до Председателя на Сдружението.
3. При изключване.

Чл.16 (1) Решението за прекратяване на членство на колективни членове може да бъде взето от Управителния съвет, по предложение на не по-малко от ½ от членовете на Сдружението в следните случаи:
- при нарушаване на Устава;
- при нарушение на предвидените в Чл. 14 задължения;

Чл.17 Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет. То определя и начина му на събиране.
Чл.18 При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.


VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19 (1) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ се управлява от:
1. Общото събрание.
2. Управителен съвет (Председател).

(2) В структурата на Сдружението могат да се сформират секции по дейността.
(3) При необходимост може да се сформира Експертен съвет от членовете на организацията и външни за Сдружението физически лица.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20 Общото събрание се състои от представители на всички членове на сдружението.

Чл.21 (1) Права на Общото събрание.
Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава Управител /членовете на Управителния съвет/.
4. Взема решение за откриване и разкриване на клонове.
5. Взема решение за участвие в други организации.
6. Взема решение за за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
8. Приема бюджета на сдружението.
9. Приема отчета за дейността на Управителя / управителния съвет/.
10. Отменя решение на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
11. Взема и други решения, предвидени в Устава.


(2) Правата по (1), т.1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите а Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено от едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по (4) могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛ. 22 (1) Общото събрание се свиква от Управителя /управителния съвет/ по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населено място, в което се намира седалището на сдружението. Свикването се извършва с писмена покана предадена лично или изпратена по поща или куриер с обратна разписка. Ако в този случай управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Свикването може да се извършва и с публикация в Държавен вестник.

(2) Поканата трябва да е получена най-малко 14 дни преди провеждане на заседанието и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

КВОРУМ

Чл. 23 Ако Уставът не разпорежда друго, Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако Устава не разпорежда друго.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 24 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, съпруг (а) или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до 4-та степен, или по сватовство – до 2-ра степен включително, на неговият представляващ или лице от управителният му орган;
2. Юридически лица, в които неов представляващ или член на управителен орган или може да наложи, или възпрепядства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в Устава. Преупълномощаване не се допуска.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 25 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по Чл. 21, (1), т.1 и 6 се вземат с мнозинство от присъстващите.

(3)По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако присъстват всички членове на Сдружението и изрично изразят съгласие за разглеждане на съответните въпроси.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 26 (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица. Членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

(2) Управителният съвет избира от своя състав Председател.

(3) По решение на Общото събрание, функциите на управителния съвет могат да се изпълняват и от едно лице – Управител.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 27 Управителният съвет:
1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
6. Приема и изключва членове
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
9. Определя адреса на сдружението;
10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава, не спадат в правата на друг орган.
11. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 28 (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнизинство от от присъстващите.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.29 Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, право на ползване, право върху интелектуална собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елемент от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.
Чл.31 Сдружението набира своите средства от:
- членски внос;
- дарения;
- доброволни вноски;
- спонсорство;
- средства,предоставени от Държавата;
- получени средства от билети и реклама при провеждане на различни форуми;
- дейност и други източници, допустими съгласно действащото законодателство и обслужващи идеалната цел на сдружението.
Чл.31 Финансовите средства се съхраняват по сметки или в касата на Сдружението, съгласно действащите в страната разпоредби.
Чл.32 Финансовите средства на Сдружението се разходват в съответствие с приетия бюджет.
Чл.33 (1) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Финансовия резултат.
(3) Докладът за дейсността на “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в уебсайта на сдружението.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ се прекратява:
1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;
Чл. 36 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ или от определено от него лице. Той извършва действията по ликвидация,чрез удовлетворяване кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на Сдружението.
(3) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бивши членове;
2. Лицата били в състава на органите й и на служителите;
3. Съпрузите на лицата по т.1 и 2;
4. Роднини на лицата по т.1 и 2 по права линия – без ограничение и по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
5. Юридическите лица, в които лицата по т.1 – 4 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
(4) Останалото след удовлетворяването на кредиторите, имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.

IX. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1 “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ може да има свои емблема, почетни звания, знаци, символи и медали, които се одобряват от ОС и не противоречат на българското законодателство. Изключителните права по символиката принадлежат само на “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ и използването им от нечленове на същата е възможно само на договорни начала.
§.2 Печатът на сдружението е “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“
§.3 УСТАВЪТ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БАРБЕКЮ АСОЦИАЦИЯ“ Е ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ – УЧРЕДИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2014 г. в гр. Варна.
§.4 За неуредените настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ
§.5 Списъкът на учредителите, приели Устава да се счита неразделна част от него.
Българска барбекю асоциацияУчредяванеЛицаМисияУставБюлетинОтчети